Statut

Stowarzyszenia Studenckiego WIGGOR

„Stowarzyszenie niniejsze założone przez wyróżniających się studentów różnych kierunków studiów powstaje z zamiarem szerzenia wolnorynkowego podejścia do gospodarki. Celem naszym jest stworzenie grupy doskonale wykształconych młodych ludzi, o nowoczesnym spojrzeniu na mechanizmy rządzące rynkiem, która to grupa przyczyni się do intensywnego rozwoju gospodarki III Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Studenckie „WIGGOR”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79 poz. 855 z 2001 roku z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Stowarzyszenie może używać symboli i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności studenckiej.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.

2. Stowarzyszenie prowadzi swą działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji

§ 4

1. Do celów Stowarzyszenia należy:

1.1. poszerzanie wiedzy akademickiej studentów;

1.2. zdobywanie praktycznych umiejętności i doświadczeń z zakresu nauk ekonomicznych;

1.3. krzewienie postawy przedsiębiorczości w środowiskach studenckich;

1.4. szerzenie wiedzy na temat wolnego i zintegorwanego rynku Unii Europejskiej;

2. Działalność statutowa, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji, konkursów wiedzy o gospodarce; 2. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z firmami działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

3. organizowanie studenckich praktyk wakacyjnych i całorocznych;

4. organizowanie spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych;

5. wszelkie inne działania, uzasadnione § 4 Statutu.

§ 6

1. Stowarzyszenie może należeć do organizacji ogólnopolskich oraz międzynarodowych, których cel i charakter jest zbliżony do Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Rozdział III

Członkowstwo w Stowarzyszeniu

Prawa i obowiązki Członków Stowarzyszenia

§ 7

1. Podmiotowi ubiegającemu się o członkostwo w Stowarzyszeniu może zostać nadany status:

1.1. Członka Zwyczajnego;

1.2. Członka Honorowego;

2. Ubiegającemu się o członkostwo w Stowarzyszeniu może zostać nadany tylko jeden spośród statusów, o których mowa jest w ust. 1 powyżej.

3. Członkowie Stowarzyszenia nie mogą za swoją działalność otrzymywać wynagrodzenia finansowego.

§ 8

1. Nabycie członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 9 Statutu, podjętej na wniosek Komisji Rekrutacyjnej. Prawa i obowiązki Komisji Rekrutacyjnej określa Regulamin jej prac uchwalony przez Walne Zebranie.

2. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia jest ostateczna.

§ 9

Założyciele Stowarzyszenia są Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia, bez konieczności podejmowania przez Walne Zebranie Stowarzyszenia jakiejkolwiek uchwały.

§ 10

1. Status Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia może zostać nadany podmiotowi będącemu:

1.1. osobą fizyczną mającą obywatelstwo polskie,

1.2. posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

1.3. korzystającą z pełni praw obywatelskich,

1.4. posiadającą status studenta studiów wyższych.

2. Status zywczajnego Członka Stowarzyszenia może zostać nadany również ubiegającemu się o to członkostwo cudzoziemcowi, bez względu na jego miejsce zamieszkania.

§ 11

Członkowi zwyczajnemu przysługuje:

1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;

2. prawo do uczestniczenia w przedsięwzięciach i inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie;

3. prawo do zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia;

4. prawo używania symboli organizacyjnych;

§ 12

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

2. udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

3. terminowego opłacania składek członkowskich;

4. czynnego udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, a także innych władzach Stowarzyszenia, których jest członkiem.

§ 13

Na wniosek Członka Zwyczajnego Zarząd może zwolnić go, od określonych w § 12 pkt. 3 i 4 obowiązków, z powodu wyjazdu lub podjęcia pracy lub nauki uniemożliwiającej aktywny udział w pracach Stowarzyszenia.

§ 14

1. Status Członka Honorowego może zostać nadany osobie fizycznej, szczególnie zasłużonej dla działalności Stowarzyszenia.

2. Nabycie członkostwa honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

3. Członkowi Honorowemu przysługują prawa Członka Zwyczajnego z wyłączeniem § 11 pkt. 1.

4. Członkowie Honorowi mogą utworzyć Komitet Honorowy Stowarzyszenia.

5. Komitet Honorowy Stowarzyszenia jest ciałem o charakterze konsultacyjnym i służy Stowarzyszeniu radą w istotnych kwestiach dotyczących jego działalności.

6. Tryb działania Komitetu Honorowego Stowarzyszenia, w tym zasady jego działania, określa Regulamin pracy Komitetu Honorowego, uchwalany przez Komitet Honorowy zwykłą większością głosów. Regulamin pracy Komitetu Honorowego podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

7. Komitet Honorowy Stowarzyszenia ma prawo rozpocząć swą dzia?alność na podstawie zatwierdzonego Regulaminu pracy Komitetu Honorowego.

§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

1.1. złożenia Zarządowi Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,

1.2. podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały w przedmiocie pozbawienia członkostwa w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa jest w § 16 Statutu;

1.3. śmierci osoby fizycznej;

1.4. rozwiązania Stowarzyszenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 powyżej, członkostwo ustaje w dniu doręczenia Zarządowi Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa. W przypadku, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2. powyżej, członkostwo ustaje w dniu, w których uchwała Zarządu Stowarzyszenia stała się ostateczna. W przypadku, o których mowa w ust. 1 pkt 1.3. powyżej członkostwo ustaje w dniu zaistnienia wskazanych w nim okoliczności. W przypadku, o których mowa w ust. 1 pkt 1.4. powyżej, członkostwo ustaje w dniu podjęcia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 16

1. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o pozbawieniu członkostwa w przypadku:

1.1. dopuszczenia się przez Członka ciężkiego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia;

1.2. zwłoki Zwyczajnego Członka z opłacaniem składek przez co najmniej sześć miesięcy, oraz, pomimo pisemnego upomnienia, braku uregulowania tych zaległości;

1.3. działania Członka Stowarzyszenia na szkodę Stowarzyszenia.

§ 17

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Prawo wniesienia odwołania przysługuje Członkowi Stowarzyszenia, pozbawionemu członkostwa.

3. Odwołanie wnosi się do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

4. Komisja Rewizyjna opiniuje odwołanie przed jego rozpatrzeniem przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

5. Odwołanie powinno zostać rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

6. Do czasu rozpatrzenia uchwały o pozbawieniu członkostwa przez Walne Zebranie członek, którego ta uchwała dotyczy jest zawieszony w prawach członkowskich.

7. W przypadku uwzględnienia odwołania przez Walne Zebranie Członków, Stowarzyszenia Zarząd niezwłocznie przywraca prawa i obowiązki członkowskie podmiotowi, który wniósł odwołanie.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

2. Zarząd Stowarzyszenia;

3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Obrady walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia są protokołowane przez sekretarza.

§ 20

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez:

2.1. Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy;

2.2. Zarząd Stowarzyszenia na wniosek 10 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia;

2.3. Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

3. Wniosek, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 2.2, musi zawierać przyczyny zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz proponowany porządek obrad.

4. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Stowarzyszenia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 2.2, w terminie 1 tygodnia od dnia jego złożenia, prawo zwołania przysługuje każdemu z wnioskujących Członków Stowarzyszenia.

§ 21

Członkowie Stowarzyszenia winni zostać powiadomieni o terminie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia co najmniej dwa dni przed ustalonym terminem obrad w drodze pisemnej, a gdy jest to niemożliwe- w drodze ustnej przez co najmniej 2 Członków Stowarzyszenia.

§ 22

1. Członkowie Zwyczajni i Honorowi Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

2. Każdemu Członkowi Zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością g?osów obecnych, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przedmiocie zmiany Statutu, w przedmiocie Członkostwa Stowarzyszenia w organizacjach międzynarodowych, w przedmiocie przystępowania i tworzenia związków stowarzyszeń oraz w przedmiocie odwołania Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

5. Wszystkie uchwały zapadają w głosowaniach jawnych, z wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych.

§ 23

Następujące sprawy wymagają uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

1. ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia oraz zadań dla Zarządu Stowarzyszenia;

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;

Stowarzyszenia oraz udzielanie ich Członkom absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;

3. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 33 ust. 3 Statutu;

4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie pozbawienia Członkostwa w Stowarzyszeniu oraz odmowy przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia;

5. ustalanie wysokości składki członkowskiej;

6. zmiana Statutu Stowarzyszenia;

7. uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

8. podejmowanie uchwał w przedmiocie przystępowania i tworzenia związków stowarzyszeń;

9. podejmowanie uchwał w przedmiocie Członkostwa Stowarzyszenia w organizacjach międzynarodowych;

10. podejmowanie uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd Stowarzyszenia czynności prawnej obejmującej rozporządzenie prawem, którego wartość przenosi w danym przypadku 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), jak również czynności prawnej, z której wyniknie zobowiązanie do świadczenia w danym przypadku wartości przenoszącej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych);

11. podejmowanie uchwał we wszelkich innych sprawach dotyczących Stowarzyszenia, nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;

12. przyjęcie Karty Praw i Obowiązków Honorowego Członka Stowarzyszenia.

§ 24

1. Zarząd Stowarzyszenia jest trzyosobowy.

2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi Prezes oraz dwóch Wiceprezesów.

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia, uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 25

1. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia są powoływani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Wybór Członków pierwszego Zarządu dokonują Założyciele Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, w dniu uchwalenia Statutu.

§ 26

1. Zarząd jest uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia.

2. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu Stowarzyszenia, działających łącznie.

§ 27

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:

1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

3. ustalanie bieżących kierunków działania Stowarzyszenia w oparciu o uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Statut;

4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz prowadzenie polityki finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia;

5. pozbawianie Członkostwa w Stowarzyszeniu;

6. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszeniu semestralnego sprawozdania, w tym także finansowego, z działalności w minionym semestrze akademickim;

7. zwalnianie Członków Zwyczajnych z obowiązków określonych w § 12 pkt. 3 i 4;

8. powoływanie i odwoływanie Sekretarza, kierującego pracami Biura Stowarzyszenia;

9. wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie.

§ 29

1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

2. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani dodatkowo, w charakterze obserwatorów, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Przewodniczący Komitetu Honorowego Stowarzyszenia oraz inne osoby, których głos doradczy jest niezbędny Zarządowi do prowadzenia prac nad istotnymi kwestiami dotyczącymi Stowarzyszenia.

§ 30

1. Zarząd zobowiązany jest do przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Zarządu.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, winno zostać przedłożone co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na którym ma zostać rozpatrzone to sprawozdanie.

§ 31

1. Kadencja Członków Zarządu Stowarzyszenia wynosi jeden rok kalendarzowy.

2. W przypadku zmniejszenia się liczby Członków Zarządu Stowarzyszenia w czasie trwania jego kadencji, w ten sposób, iż pozostanie mniej niż dwóch jego Członków, Zarząd lub Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia są zobowiązane do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w celu uzupełnienia składu osobowego Zarządu.

3. Nie zwołuje się Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, jeżeli do terminu, w którym ma się odbyć Zwyczajne Walne Zebranie, na którym mają zostać wybrane nowe władze, pozostało nie więcej niż jeden miesiąc.

4. W sytuacji określonej w ust. 3 powyżej, na okres do najbliższego Walnego Zebrania, Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia deleguje ze swego grona lub wyznacza spośród innych Członków Stowarzyszenia, za ich zgodą, brakującą liczbę Członków do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia.

§ 32

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech osób powoływanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybierani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród Członków Zwyczajnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.

3. Członków pierwszej Komisji Rewizyjnej wybierają Założyciele zwykłą większością głosów, w dniu uchwalenia Statutu.

4. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą zostać tylko ci spośród Członków Zwyczajnych, którzy łącznie spełniają następujące przesłanki:

4.1. nie są Członkami Zarządu Stowarzyszenia;

4.2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

5. Kadencja Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa jeden rok kalendarzowy.

6. Wybory będą odbywały się na początku każdego nowego roku akademickiego.

§ 33

1. Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia reguluje Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej, uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 34

1. W przypadku zmniejszenia się liczby Członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania jej kadencji, w ten sposób, iż pozostanie mniej niż dwóch jej Członków, Zarząd lub Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia są zobowiązane do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w celu uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

§ 35

Uchwały i orzeczenia Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 36

Do zadań Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

1. stała kontrola działalności Zarządu, w szczególności gospodarki finansowej oraz stanu majątkowego Stowarzyszenia;

2. kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd Stowarzyszenia;

3. przygotowanie dla Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia opinii w sprawie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności, w tym sprawozdania finansowego;

4. przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swej działalności;

5. opiniowanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie pozbawienia Członkostwa w Stowarzyszeniu;

6. rozpatrywanie sporów wewnątrz Stowarzyszenia dotyczących spraw formalnych i naruszeń norm w zakresie stosunków międzyludzkich pomiędzy Członkami Stowarzyszenia.

§ 37

W celu wykonywania zadań, o których mowa w § 36 Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą żądać wyjaśnień od Zarządu Stowarzyszenia i Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia oraz są uprawnieni do przeglądania wszelkich dokumentów Stowarzyszenia, a także badania stanu faktycznego majątku Stowarzyszenia.

§ 38

1. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zostaje odwołany uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przypadku:

1.1. pozbawienia Członkostwa w Stowarzyszeniu;

1.2. rezygnacji Członka.

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może podjąć uchwałą w przedmiocie odwołania Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli z wnioskiem o odwołanie wystąpi Komisja Rewizyjna, Zarząd lub 20 Członków Stowarzyszenia, większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia.

3. Do złożenia rezygnacji przez danego Członka stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

§ 39

Nie można łączyć funkcji Członkostwa w Zarządzie z Członkostwem w Komisji Rewizyjnej, za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym Statucie.

§ 40

1. Biuro Stowarzyszenia jest jednostką wykonawczą Zarządu Stowarzyszenia.

2. Biuro Stowarzyszenia podlega bezpośrednio Zarządowi Stowarzyszenia.

3. Biuro Stowarzyszenia prowadzi rejestr Członków Stowarzyszenia.

4. Pracami Biura kieruje Sekretarz powoływany i odwoływany przez Zarząd.

Stowarzyszenia.

5. Biuro Stowarzyszenia prowadzi obsługą biurowo-administracyjną Stowarzyszenia.

6. Zakres działalności Biura oraz zakresy obowiązków pracowników określa Regulamin pracy i organizacji Biura, uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 41

1. Stowarzyszenie nie tworzy terenowych jednostek organizacyjnych.

2. Zarząd Stowarzyszenia może na mocy uchwały tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia, określając ich strukturę oraz zadania, które mają być przez nie wykonywane.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 42

1. Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe z następujących źródeł:

1.1. składki członkowskie;

1.2. darowizny, zapisy i spadkobrania oraz ofiarności publiczne przeznaczone na konkretny cel;

1.3. dotacje i subwencje;

1.4. wpływy z działalności statutowej.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących wyłącznie realizacji celów statutowych.

3. Cały dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego Członków, ani na jakiekolwiek inne cele.

§ 43

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego Członków oraz Członków władz jest zakazane.

2. Zakazane jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego Członków, Członków władz, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, jak również wykorzystywanie majątku na rzecz Członków Stowarzyszenia lub Członków władz na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie nie jest uprawnione do zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Stowarzyszenia lub Członkowie jego władz.

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 44

Podjęcie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia następuje większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 50% Członków uprawnionych do głosowania.

§ 45

Uchwała, o której mowa jest w § 44 Statutu, określa przeznaczenie majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

Dane Kontaktowe

Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR

ul. Kamienna 57, 53-307 Wrocław

tel: (71)36 80 634


Znajdź nas na


Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR

Strona Wordpress
stworzona przez:

Kamil Orkisz